علت نامگذاری روز حجاب و عفاف در ۲۱ تیر ماه

علت نامگذاری روز حجاب و عفاف در ۲۱ تیر ماه زیرپا نهادن رسوم مذهبی وقتی رضاخان به قدرت رسید، درصدد فریب مردم برآمد. او با پای پیاده همراه دسته جات عزاداری حرکت می...

ادامه مطلب ...